HOT-INFO

---

ul. Krotoszyńska 121,
63 - 430 Odolanów

+48 62 733 13 16
liceum@odolanow.pl

Tak się bawimy!

Liceum Ogólnokształcące w Odolanowie

Nabór do naszego liceum

Liceum Ogólnokształcące w Odolanowie

Nasze LO!

Liceum Ogólnokształcące w Odolanowie

MISJA SZKOŁY

„Dajemy Ci skrzydła, wskazujemy drogi, wyruszyć musisz samodzielnie"

1.

Dawanie skrzydeł to dostarczanie wiedzy, w którą szkoła wyposaży zarówno uczniów liceum dla młodzieży jak i słuchaczy liceum dla dorosłych. Wiedza ta ma być podstawą umożliwiającą rozwój osobowości, kompetencji, umiejętności i zainteresowań ucznia i słuchacza

2.

Wskazywanie dróg to rozwijanie kompetencji i umiejętności, które zapewnią uczniom oraz słuchaczom zdolność samorozwoju i doskonalenia. Należą do nich: umiejętność uczenia się, pobudzanie zainteresowania nauczanymi treściami,systematyzowanie zdobytej wiedzy, stwarzanie okazji do zdobywania różnorodnych doświadczeń indywidualnych i społecznych

3.

Samodzielność to rozwijanie umiejętności świadomego decydowania i ponoszenia odpowiedzialności za swoje decyzje. To także kształtowanie umiejętności projektowania swoich działań i działań grupy, rozwijanie kompetencji adekwatnych do wymagań rynku pracy oraz rozwijanie kompetencji społecznych pozwalających na bycie aktywnym członkiem społeczeństwa obywatelskiego

„Klub Szkół UNICEF” to inicjatywa edukacyjna, która zrzesza placówki zainteresowane propagowaniem wśród swoich podopiecznych idei niesienia pomocy najbardziej potrzebującym dzieciom na świecie. Szkoły należące do Klubu nie tylko uczestniczą w akcjach edukacyjnych przygotowywanych przez UNICEF, ale także organizują działania zaplanowane na dany rok szkolny.

-

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” jest programem wieloletnim na lata 2016-2020, którego celem jest poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. Nasza szkoła otrzymała wsparcie finansowe na bieżące uzupełnianie zbiorów biblioteki szkolnej.

WIĘCEJ ... Button

„PaTPORT” to najnowsze i najprostsze rozwiązanie organizacyjne dla osób zainteresowanych zainicjowaniem lub włączeniem już prowadzonych działań metodą twórczej profilaktyki rówieśniczej do ogólnopolskiego programu edukacyjno-profilaktycznego Komendy Głównej Policji „Profilaktyka a Ty” realizowanego w kraju od 2006 roku.

Powrót

Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży Celem projektów realizowanych jej ramach jest przełamywanie barier, stereotypów i pojednanie. Są to projekty trójstronne, w których udział biorą oprócz uczniów z naszej szkoły, uczniowie z Niemiec i Francji. W roku szkolnym 2016/2017 odbyła się 5 edycja programu. Na rok 2017/2018 planowana jest kolejna edycja „Auschwitz - Birkenau na własne oczy zobaczyć”. 10 uczniów wyjedzie na pięć dni w styczni 2018 roku.

Powrót

"Szkolny Klub Sportowy 2017" jest działaniem skierowanym do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną. Program ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych.

WIĘCEJ

II Forum Jagiellończyków Impreza cykliczna organizowana przez Odolanowskie Stowarzyszenie Kulturalno - Edukacyjne „Jagiellończyk” działające przy naszej szkole. I Forum odbyło się 2014 roku. II Forum odbędzie się 22 - 23 września 2017 r.

POWRÓT
„Szkolny Klub Sportowy 2017” jest działaniem skierowanym do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną. Program ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych. Program skierowany jest przede wszystkim do uczniów nieobjętych regularnymi formami aktywności fizycznej np. treningami w klubie sportowym.

Program polega na zorganizowaniu i prowadzeniu przez 35 tygodni w okresie luty – czerwiec i wrzesień – grudzień 2017 systematycznych zajęć sportowych w wymiarze 2 razy w tygodniu dla każdego uczestnika w grupach minimum 15-osobowych.

W naszej szkole istnieje jedna grupa, w zajęciach której mogą uczestniczyć uczniowie i uczennice. Grupa ma charakter ogólnorozwojowy i realizowane są zajęcia z różnych dyscyplin sportu zgodnie z zainteresowaniami uczniów. Prowadzącym zajęcia jest Profesor Adam Brychcy.